Προσέλκυση – Επιλογή – Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/89/259498/14-11-2023 (131616/ΓΔ4/15-11/23/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ)
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2. Το με αρ. πρωτ. Φ12α/135593/Δ4/27-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
3. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/95/264602/18-12-2023 (146372/Δ4/20-12-
2023/ΚΠ/ΥΠΑΙΘA) έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
4. Το με αρ. πρωτ. Φ12α/2868/Δ4/11-01-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας
5. Το με αρ. πρωτ. Φ.430/7/275723/05-03-2024 (23851/ΓΔ4/06-03-2024/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και με αφορμή τη μειωμένη ανταπόκριση των στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένων το έτος 2006) στην εκ του νόμου υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ), σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την εν λόγω υποχρέωση λήγει στις 31 Μαρτίου 2024.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από τη κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» και εν συνεχεία «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων». Εναλλακτικά, οι στρατεύσιμοι δύνανται να καταθέσουν ΔΑ προσερχόμενοι, για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών (ΚΕΠ) και για τους διαμένοντες στο εξωτερικό σε Ελληνική Προξενική Αρχή.

Οδηγίες για την Κατάθεση του Δελτίου Απογραφής με τους ανωτέρω τρόπους, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) στην ανακοίνωση με τίτλο «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατεύσιμων κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006)».

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006
Ετικέτες: