Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση

 Όσοι/-ες μαθητές /τριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν ενισχυτική διδασκαλία σε κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω ειδικά μαθήματα, παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικες, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας 

  mail@1lyk-spart.lak.sch.gr

αποστέλλοντας το υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης που παραθέτουμε στη συνέχεια μέχρι και την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023.

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 (Υποβολή αιτήσεων)