Α.Το μεταβατικο? στα?διο ανα?μεσα σε παλαιο? και νε?ο συ?στημα, ο?πως οριζο?ταν με το α?ρθρο 166 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ?) για τις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις Γενικου? Λυκει?ου του 2020, ε?χει λη?ξει και επομε?νως δεν ισχυ?ει για τις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις του 2021.

Β. Συνεπω?ς, ο?λοι οι υποψη?φιοι, μαθητε?ς και απο?φοιτοι, θα συμμετα?σχουν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις Γενικου? Λυκει?ου 2021 με ε?να ενιαι?ο συ?στημα εισαγωγη?ς, ε?τσι ο?πως προβλε?πεται στις διατα?ξεις των α?ρθρων 7 και 61 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ?).

 Επι?σης, το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει  ότι   συ?μφωνα με τις εν λο?γω διατα?ξεις «Με?χρι και το σχολικο? ε?τος 2020-2021, οι υποψη?φιοι για την εισαγωγη? στην τριτοβα?θμια εκπαι?δευση της Ομα?δας Προσανατολισμου? Ανθρωπιστικω?ν Σπουδω?ν εξετα?ζονται υποχρεωτικα? στα μαθη?ματα της Νεοελληνικη?ς Γλω?σσας και Λογοτεχνι?ας, των Αρχαι?ων Ελληνικω?ν, της Ιστορι?ας και της Κοινωνιολογι?ας».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΗΓΗ  esos.gr

Διευκρίνιση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 (ενιαίο σύστημα εισαγωγής)