Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει:

  • τις Ομα?δες και  τους  κλα?δους  μαθημα?των,
  • τον τρο?πο  και χρο?νο  εξε?τασης και βαθμολο?γησης,
  • τις   υποχρεω?σεις των  επιτηρητω?ν,
  • τις υποχρεω?σεις των μαθητω?ν κατα? τη δια?ρκεια της εξε?τασης,
  • τον τρο?πο  διατυ?πωσης των θεμα?των,
  • τη βαθμολο?γηση των γραπτω?ν δοκιμι?ων των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων,
  • την αναβαθμολο?γηση των γραπτω?ν δοκιμι?ων προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων του Γενικου? Λυκει?ου,
  • τον τρο?πο φυ?λαξης των γραπτω?ν και κα?θε α?λλο σχετικο? θε?μα.

ΥΑ Αριθμ. 125708/Δ2  / ΦΕΚ 4177/28 -9-2020 

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης