? Σας ενημερώνουμε ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή ΙΔΙΩΤΩΝ στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. ? ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει ?? από τη Δευτέρα 11/05/2020 έως και την Κυριακή 24/05/2020. Πληροφορίες ???????? 
Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη ?ιαγωνισ?ού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ?άτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ?οκί?ων (ΣΝ?), Ικάρων (ΣΙ), Αξιω?ατικών Σω?άτων (ΣΣΑΣ), Αξιω?ατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω?ατικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολε?ικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολε?ικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], ακαδη?αϊκού έτους 2020 – 21»
ΧΡΟΝΟ?ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙ?Ν
ΥΠΟΨΗΦΙ?Ν ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ?Ν ΚΕΝΤΡ?Ν  . Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-?ικαιολογητικών από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων ?ε Ελλιπή ?ικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. 
γ. Υποβολή Ελλιπών ?ικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συ??ετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγρά??ατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος?χρόνος): Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να ?άθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συ?πληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισ?οί λειτουργίας τους.
β. Να ενη?ερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.
__________________________
Το παρόν άρθρο θα ενημερώνεται διαρκώς για νέες προκηρύξεις που αφορούν τις  Πανελλαδικές 2020 
Προκηρύξεις στρατιωτικών σχολών [2020]