Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

διαγωνισμὸ γιὰ τὴ χορήγηση μιᾶς (1) υποτροφίας γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2024-2025, εἰς βάρος τῶν
ἐσόδων τῆς Κληρονομίας Γ. Πολίτη, γιὰ τὴ σπουδὴ τῆς Ἰατρικῆς ἢ ἄλλης Θετικῆς Επιστήμης. Στὸν διαγωνισμό δύνανται νὰ λάβουν μέρος, συμφώνως πρὸς τὴ βούληση τοῦ διαθέτη: «τελειόφοιτοι Λυκείου ισοβάθμου πρὸς σπουδὴν τῆς Ἰατρικῆς ἢ μιᾶς ἐκ τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, βάσει διαγωνισμοῦ, ἐνώπιον Ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ Γυμνασιάρχου τοῦ ἐν Σπάρτῃ Γυμνασίου καὶ Μαθηματικοῦ κ. Ἰωάννη Δημόπουλου, τῆς Πρωτοδίκου Σπάρτης κας Μαρίας Κωστακοπούλου καὶ τοῦ Φιλολόγου κ. Ἐμμανουὴλ Στεργιούλη διοριζομένου ὑπὸ τοῦ Συλλόγου Παρνασσός. Εἰς τὸν διαγωνισμὸν θὰ μετέχωσι μόνον τελειόφοιτοι μέλη τῶν Κοινοτήτων του τέως Δήμου Θεραπαινῶν, ἐγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια τῆς δημοτικῆς ἑνότητας Θεραπνών (τοπικῆς κοινότητας Αγ. Αναργύρων, Αγριάνων, Καλλονής, Κεφαλᾶ, Γκοριτσᾶς, Χρυσαφῶν, Πλατάνης καὶ Σκούρας) τοῦ Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, μεταξὺ δὲ ἰσοβάθμων κατὰ τὸν διαγωνισμὸν θὰ προτιμᾶται ὁ ἐκ τῆς κοινότητος Ζουπαίνης καταγόμενος».
Ὁ διαγωνισμὸς θὰ διεξαχθεῖ τὴν 19η Ιουνίου 2024 καὶ ὥρα 09:00 π.μ., στο 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης, ἐνώπιον τῆς ἄνω ἁρμόδιας Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς, σύμφωνα με τις διατάξεις τῆς διαθήκης τοῦ ἀειμνήστου διαθέτου. Οἱ ὑποψήφιοι θὰ ἐξετασθοῦν γραπτῶς στὴ Νεοελληνικὴ Γλῶσσα καὶ Λογοτεχνία καὶ σὲ δύο ἀκόμη μαθήματα, ὅπως ὁρίζεται παρακάτω, ἐπὶ τῆς ὕλης τῶν πανελληνίων εξετάσεων, κατ’ επιλογή τους:

1) Ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Προσανατολισμῶν Θετικῶν καὶ Σπουδῶν Ὑγείας (2ο Επιστημονικό Πεδίο) στὰ Μαθηματικά (Προσανατολισμού) και τη Φυσική (Προσανατολισμοῦ).

2) Ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Προσανατολισμῶν Θετικῶν καὶ Σπουδῶν Ὑγείας (3ο Επιστημονικό Πεδίο) στη Χημεία (Προσανατολισμοῦ) καὶ τὴ Βιολογία (Προσανατολισμού). Η βαθμολογία ἐκφράζεται σὲ ἀκέραιες μονάδες σὲ κλίμακα 1 ἕως 10. Υπότροφος θεωρεῖται ὁ ὑποψήφιος ποὺ θὰ συγκεντρώσει τὸν ἀνώτατο
μέσο όρο βαθμολογίας ἐπὶ τῶν τεσσάρων μαθημάτων μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων, ποὺ θὰ συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας πέντε (5) ἐπὶ τῶν τεσσάρων μαθημάτων.

Το ποσόν της υποτροφίας  είναι 13,000 ευρώ.

Δείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής εδώ: 

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός: Προκήρυξη διαγωνισμού για την Υποτροφία Γ. Πολίτη
Ετικέτες: