Από τις 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ? εξαίρεση  συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ ? ΕΠΑ.Λ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες. Οι παραπάνω Ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται για λειτουργούντα τμήματα.         

Η Γ΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2020-2021 διεξάγεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59.

Επισημαίνεται ότι:

 • η εφαρμογή λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.
 • κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά από την Παρασκευή 04-09-2020 και ώρα 19.00 από την επιλογή «υποβληθείσες αιτήσεις» (κουμπί επάνω δεξιά) μετά την είσοδο μέσω Taxisnet.

 • Για τους/τις μαθητές/τριες που φοίτησαν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο: Εάν δεν βρίσκετε το σχολείο σας στη λίστα που εμφανίζεται στο πεδίο «Σχολείο τελευταίας φοίτησης», παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη σχολική σας μονάδα, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί μετονομασίες σχολείων με τον Νόμο 4692 (Α?111/12-06-2020).
 • Το ίδιο ισχύει και για
  • το 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης
  • το Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-eggrafes, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016):

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Για τα θέματα που αφορούν τις εγγραφές σε Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στo τηλέφωνο 2103443911 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο egel@minedu.gov.gr. Για τα θέματα που αφορούν τις εγγραφές σε Επαγγελματικά Λύκεια(ΕΠΑ.Λ.), υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στo τηλέφωνο 2103443913 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-epal@minedu.gov.gr .
 2. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής – δήλωσης προτίμησης που προβλέπεται στην παρ. Δ΄ του άρθρου 9 της υπ? αρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 120), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 73111/ΓΔ4/12-06-2020 (Β΄ 2397/2020) Υ.Α. Η, μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής/μετεγγραφής/ανανέωσης εγγραφής, παροχή των αναφερόμενων στα αντίστοιχα πεδία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Γενικά Λύκεια ή στα Επαγγελματικά Λύκεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Δ΄ του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης, η τυχόν δε μη παροχή τους από το υποκείμενο των δεδομένων έχει ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής.
 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής δεν κοινοποιούνται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει νόμιμη προς τούτο υποχρέωση.
 4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή τηρούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 5. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή υποβάλουν αίτηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.:
  • α) για την πρόσβασή τους στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, είτε με τη μορφή της παροχής επιβεβαίωσης αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ., είτε της χορήγησης αντιγράφου των δεδομένων αυτών,
  • β) της διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων,
  • γ) του περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών του δεδομένων και για όσο διάστημα το Υ.ΠΑΙ.Θ. εξετάζει το αίτημα διόρθωσης ή αν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας από το Υ.ΠΑΙ.Θ., αλλά το υποκείμενο ζητά την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών του αξιώσεων.

  Κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της εφαρμογής, η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασκείται με τη δυνατότητα εξαγωγής σχετικής αναφοράς, σε εκτυπώσιμη μορφή, μέσω της εφαρμογής. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής πραγματοποιείται επίσης μέσω της εφαρμογής. Η διόρθωση δεδομένων, τα οποία ήδη τηρούνται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών και τα οποία εμφανίζονται σε προσυμπληρωμένα πεδία της εφαρμογής είναι δυνατή μόνο με την υποβολή σχετικής αίτησης στην οικεία σχολική μονάδα. Ύστερα από τη λήξη της λειτουργίας της εφαρμογής, τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διόρθωσής τους ασκούνται μέσω της υποβολής σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη σχολική μονάδα εγγραφής.

 6. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 7. Για τα θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται το Υ.ΠΑΙ.Θ., υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr.
Κατ? εξαίρεση συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ ? ΕΠΑ.Λ(Γ’ ΦΑΣΗ)