Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες λειτουργι?ας των εκπαιδευτικω?ν μονα?δων Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, Ειδικη?ς Αγωγη?ς και Εκπαι?δευσης, εργαστηριακω?ν κε?ντρων και σχολικω?ν εργαστηρι?ων, Σχολει?ων Δευ?τερης Ευκαιρι?ας, Ινστιτου?των Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης, Μεταλυκειακου? ε?τους – τα?ξης Μαθητει?ας ΕΠΑΛ, Κολλεγι?ων, Κε?ντρα Δια? Βι?ου Μα?θησης, δομω?ν Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδει?ου Δημο?σιας Σχολη?ς Τεχνω?ν και Επαγγελμα?των, φροντιστηρι?ων, κε?ντρων ξε?νων γλωσσω?ν, φορε?ων παροχη?ς εκπαι?δευσης και πιστοποι?ησης δεξιοτη?των, ξενο?γλωσσων ινστιτου?των εκπαι?δευσης και πα?σης φυ?σεως συναφω?ν δομω?ν, δημοσι?ων και ιδιωτικω?ν, Δημοσι?ων Βιβλιοθηκω?ν, της Εθνικη?ς Βιβλιοθη?κης της Ελλα?δος και των Γενικω?ν Αρχει?ων του Κρα?τους κατα? την ε?ναρξη του σχολικου? ε?τους 2020 – 2021 και με?τρα για την αποφυγη? δια?δοσης του κορωνοι?ου? COVID-19 κατα? τη λειτουργι?α τους.

H ΚΥΑ, όπως ρητά διασαφηνίζεται στο έγγραφο, θα είναι σε ισχύ έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Διαδικασίες λειτουργι?ας των εκπαιδευτικω?ν μονα?δων Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης(ΦΕΚ)